Вас вітає чарівна Верховинщина!

Повноваження виконавчого комітету

                                                                                  Додаток до рішення №10-2/2010  сесії

                                                                                              селищної ради   від 23.12.2015 р

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Верховинської селищної ради шостого демократичного скликання

 

Розділ 5. Виконавчий комітет селищної ради

 5.1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється  ра­дою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного   голови  її виконавчий ко­мітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконав­чого комітету.

5.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою.

Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією  селищного   голови.

5.3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі голови, секретаря  виконавчого ко­мітету, а також працівників виконавчого апарату ради, керівників установ, організацій та підприємств, інших осіб .

5.4. До складу виконавчого комітету селищної  ради вхо­дить також за посадою секретар селищної ради.

5.5. Очолює виконавчий комітет селищної  ради  селищний  голова. У виконавчому комітеті ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради здійснює    секретар   селищної  ради.

5.6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого ко­мітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з  виконан­ням обов'язків члена виконавчого комітету на громадських засадах.

5.7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяль­ності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом.

5.8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5.9. До складу виконавчого комітету селищної  ради не можуть входити депутати, крім секретаря ради.

5.2. Повноваження виконавчого комітету селищної ради

5.2.1. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні до відання виконавчих органів ради.

5.2.2. Виконавчий комітет ради:

 1) Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економі­чного і культурного розвитку селища, цільових програм з інших питань, місцевого бюд­жету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сесії селищної  ради;

2) Координує діяльність виконавчого апарату ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) Має право змінювати або скасовувати акти  виконавчого апарату  ради, а також їх посадових осіб.

4) Селищна рада може прийняти рішення про розмежуван­ня повноважень між її виконавчим комітетом,  виконавчим апаратом  ради та селищним головою в межах повноважень, наданих  Законом виконавчим органам  селищної  ради.

 

5.3. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради

Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно селищним  головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції-секретарем виконкому в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.