Вас вітає чарівна Верховинщина!

Запит на публічну інформацію

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

№ 36

Від 27.05.2011 року

 

Про заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації
в селищній раді

 

На виконання вимог статті 16 Закону України "Про доступ до публічної інформації”:
1. Затвердити Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом в Верховинській селищній раді (додається).
2. Визначити виконавчий апарат селищної ради, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Верховинської селищної ради, її виконавчого апарату, а також надає консультації при оформленні таких запитів.
3. Секретарю селищної ради Петру Антіпову:
3.1. Невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення у виконавчому апараті селищної ради у встановленому порядку доступу до публічної інформації, зокрема:
– розробити та подати на затвердження форми запитів на інформацію, інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання та подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном);
– запровадити облік запитів на інформацію;
– створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до неї за запитами, оприлюднення на інформаційних стендах селищної ради інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію.
3.2. Забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність селищної  ради.
3.3. Забезпечити оприлюднення на інформаційних стендах зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", форм запитів на інформацію.
3.4. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою.
3.5. Створити умови для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради Петра Антіпова.   
 
 
 

Селищний голова                                         Василь Мицканюк

           

П.Антіпов

2-14-48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови селищної ради
від 27 травня 2011року
№ 36
 
Порядок реалізації права на доступ до публічної
інформації за інформаційним запитом
в Верховинській селищній раді
 
Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації – Верховинської селищної ради чи її виконавчого апарату – надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації – Верховинської селищної ради чи її виконавчого апарату із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном) на вибір запитувача.
Письмовий запит подається в довільній формі.
Запит на інформацію повинен містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації.
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації”.
Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату відмови;
3) мотивовану підставу відмови;
4) порядок оскарження відмови;
5) підпис.
Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі.
Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
4) строк, у який буде задоволено запит;
5) підпис.
Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації”;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

№ 50

Від 25.07.2011 року

 

Про виконання Закону України
”Про доступ до публічної інформації”
в селищній раді

 

На виконання вимог  Закону України "Про доступ до публічної інформації”:

 

Затвердити форми запитів на інформацію (додається).
Визначити спеціальне місце для роботи запитувачів з документами – кабінет  секретаря селищної. 

 

 

                   Селищний голова                                   Василь Мицканюк

 

П.Антіпов

2-14-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови селищної ради
від 25 липня 2011року
№ 50

 

Форма запиту на інформацію від юридичних осіб:

 

Запит на інформацію

 

Розпорядник інформації  Верховинська селищна рада


Організація, юридична особа_______________

 

П.І.Б. представника запитувача, посада_____________________________

__________________________________________________________________

 

Поштова адреса         _________________________________________________

 

Контактний телефон_____________________________________________

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» надати________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом термін.

 

Відповідь надати (необхідне зазначити):

 

Поштою__________________________________

 

Факсом__________________________________

 

Електронною поштою_____________________

 

За телефоном ______________________________

 

_________________

      (дата)                                                                                _______________________

                                                                                                          (підпис)

                                                               Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови селищної ради
від 25 липня 2011року
№ 50

Форма запиту на інформацію

від об'єднання громадян без статусу юридичної особи:

 

Запит на інформацію

 

Розпорядник інформації Верховинська селищна рада


Організація______________________________ ______________________

 

П.І.Б. представника запитувача, посада_____________________________

________________________________________________________________

 

Поштова адреса_________________________________________________

 

Контактний телефон_______________________________________________

 

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» надати _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом термін.

Відповідь надати (необхідне зазначити):

 

Поштою__________________________________

 

Факсом__________________________________

 

Електронною поштою_____________________

 

За телефоном____________________________

_______________

      (дата)                                                             _______________________

                                                                                                          (підпис)

                                                                Додаток 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови селищної ради
від 25 липня 2011року
№ 50

Форма запиту на інформацію від фізичних осіб:

 

Запит на інформацію

 

Розпорядник інформації Верховинська селищна рада

 

П.І.Б. запитувача________________________________________________

 

Поштова адреса_________________________________________________

 

Контактний телефон _____________________________________________

 

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації»надати __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом термін.

 

Відповідь надати (необхідне зазначити)

 

Поштою__________________________________

 

Факсом__________________________________

 

Електронною поштою_____________________

 

За телефоном_____________________________

 

_________________

      (дата)

                                                                                              _______________________

                                                                                                          (підпис)