Вас вітає чарівна Верховинщина!

Регламент роботи

                                                                                  Затверджено рішенням №8-3/2015  сесії

                                                                                  Верховинської селищної ради   від 23.12.2015 року

 

РЕГЛАМЕНТ

Верховинської селищної ради сьомого демократичного скликання

 

Розділ І . Загальні положення.

Верховинська селищна рада є органом місцевого самоврядування, що  представляє спільні інтереси території громади селища і відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» наділяється власними повноваженнями   в межах яких діє самостійно . Строк повноваження селищної ради – п’ять років .
У своїй діяльності її органи та посадові особи  керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України  та цим Регламентом.
Кількісний склад депутатів селищної ради визначається радою відповідно до закону про вибори і становить 22 рівних у своїх правах депутатів .
Селищна рада вважається правомочною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу .
Рішення селищної ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові до виконання організаціями, установами, підприємствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території селища .
Регламент Верховинської селищної ради визначає діяльність селищної ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесій селищної ради, засідань постійних та інших комісій, формування органів ради, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедура, а також функції органів селищної ради та її посадових осіб, які випливають  з їх повноважень .
Регламент селищної ради затверджується селищною радою не пізніше як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні селищної ради.
У цьому регламенті вживаються такі терміни :

рада –  Верховинська селищна рада ;
сесія – сесія Верховинської селищної ради ;
депутат – депутат Верховинської селищної ради ;
голова – Верховинський селищний голова;
комісія – постійні і тимчасові комісії Верховинської селищної ради ;
виконавчий комітет ради – виконавчий комітет Верховинської селищної ради ;
законодавство – чинні закони України
виконавчий апарат –  виконавчий апарат Верховинської селищної ради

Розділ 2. Сесія ради .

2.1 Загальні положення .

       2.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і правочинна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій ради .

       2.1.2. Сесія ради  є правочинною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. При відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.

       2.1.3. Пленарні засідання ради тривають до вичерпання її порядку денного. Вони проводяться, як правило у робочому кабінеті селищного голови. В окремих випадках за пропозицією селищного голови, постійної комісії або не менш як третини депутатів від загального складу ради може проводитися засідання ради  в іншому місці селища.

       2.1.4. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання зазначені ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші питання віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих інтересів.

       2.1.5.Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення  про проведення  закритого засідання.

       2.1.6.На засіданнях ради можуть бути присутніми народні депутати України  та депутати рад інших рівнів. При необхідності запрошуються члени виконавчого комітету, представники державних органів, об'єднань громадян, трудових колективів, засобів  масової інформації.

Головуючий повідомляє депутатів про участь осіб, запрошених на засідання. Запрошені не повинні висловлювати свого ставлення до виступів оплесками або в будь-який інший спосіб. У випадку порушення такого порядку  запрошені особи  за рішенням головуючого залишають зал.

       2.1.7.Сесія селищної ради починає роботу з розгляду основних питань. Письмові  заяви громадян та юридичних осіб розглядаються радою на засіданні тільки ті, які подані до виконавчого апарату ради не менше як за п'ять днів. Усні та письмові запити депутатів розглядаються  в кінці пленарного засідання у відповідності з чинним законодавством.

       2.1.8. Порядок розміщення депутатів у залі засідань довільний,  а запрошених осіб–визначається радою.

2.2.  Порядок скликання сесії ради.

        2.2.1. Сесії скликаються селищним головою при необхідності, але не менше одного разу  на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не  рідше  ніж  один  раз  на місяць.

       2.2.2. Сесія може бути також скликана за пропозицією виконкому ради, або не менш як однієї третини депутатів  від загального складу ради. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім'я голови селища. При цьому слід вказати перелік питань, які пропонується винести на розгляд сесії.

Рішення про дату проведення  позачергової сесії приймається не пізніше, як через чотирнадцять днів після поданого звернення.

       2.2.3. Першу сесію новообраної ради  скликає голова територіальної виборчої комісії не  пізніше, як через місяць  після обрання ради у правочинному складі.

       2.2.4. У разі неможливості скликати сесію селищним головою, сесія скликається секретарем ради.:

1) за дорученням голови селища;

2) якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п.2.2.2. цього регламенту;

3) якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені п.2.2.1. цього регламенту.

       2.2.5.Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше однієї третини складу ради або постійною комісією у разі, якщо у двотижневий строк селищний голова або секретар ради не  скликають сесію  на вимогу суб'єктів, зазначених у п.2.2.2.

      2.2.6. Рішення про скликання сесії ради  доводиться до відома депутатів   і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії  із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.3. Підготовка проектів рішень ради

      2.3.1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою райдержадміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.

      2.3.2. Питання вносяться на розгляд  ради за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів щодо нього.

      2.3.3. Проекти рішень ради, доповіді, довідкові матеріали з питань, що вносяться на розгляд сесії, готуються депутатами, постійними комісіями, райдержадміністрацією, виконкомом ради, районною  чи  обласною радою, загальними зборами громадян

     2.3.4. Всі матеріали  з питань порядку денного сесії повинні бути подані  селищному  голові не пізніше як за два тижні  до початку роботи сесії, якщо ним не визначено інший термін, і, як правило, не пізніше як за три дні до початку роботи сесії подаються депутатам для вивчення і підготовки до обговорення. Проект рішення повинен бути завізований його виконавцем  (виконавцями), які готували проект рішення .

      2.3.5. У випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного коригування або при виникненні  інших обставин, за яких матеріали не можуть бути подані депутатам за три  дні  до початку роботи сесії, вони, за погодженням з селищним головою подаються депутатам  у день проведення сесії.

      2.3.6. Проекти рішень попередньо розглядаються простійними комісіями ради відповідно до їх компетенції.                                       

2.4. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії.

       2.4.1. Поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком кожного засідання, а   також після обідньої перерви.

       2.4.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов'язаний попередньо повідомити  про це заявою на ім'я селищного голови чи постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики.

       2.4.3. Сесію відкриває і веде селищний голова  або секретар ради. У виняткових випадках, передбачених п.2.2.5. цього регламенту, сесію  відкриває за дорученням групи депутатів   з ініціативи якої скликана сесія, один  з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради  один з депутатів ради.

       2.4.4. Першу сесію новообраної ради веде голова територіальної виборчої комісії до моменту  оголошення її протоколу  про обрання селищного голови..

2.5. Затвердження порядку денного сесії.

       2.5.1. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму  пленарне засідання ради починається  з затвердження порядку денного.

           Пропозиції щодо порядку денного подає  на пленарному засіданні селищний голова або особа, що головує на сесії.

        2.5.2.  Основні питання порядку денного кожної наступної сесії   визначаються на попередній. При формуванні порядку денного кожної сесії  до відома депутатів доводяться всі питання, які знайшли підтримку 1/5 загальної кількості депутатів ради. Група не  менше-як з 4 депутатів може наполягати на попередній 15-хвилинній дискусії перед голосуванням з приводу внесення питання до порядку денного.

        2.5.3. Питання вважається внесеним до порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало  більше половини депутатів присутніх на засіданні.

        2.5.4. Порядок денний сесії після обговорення  затверджується, або у разі необхідності, знімається за результатами голосування депутатів більшістю  голосів від загальної кількості присутніх на засіданні.

2.6. Ведення пленарних засідань.

       2.6.1. Порядок роботи сесії   визначається безпосередньо на пленарному засіданні.                    

                 Після кожної 2,0 години  роботи оголошується перерва на 15 хвилин. Обідня перерва – 30 хвилин  .

       2.6.2. Відповідно до затвердженого порядку денного  виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з порядку денного.

          Після закінчення  виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

         Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові – подаються головуючому і на його розсуд  оголошуються або передаються доповідачу.

       2.6.3. Головуючий надає слово для виступу і стежить  за додержанням встановленого регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує його результати.

       2.6.4. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості  депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговореного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні за загальних засадах.

       2.6.5. При обговоренні одного питання депутат має право  взяти слово не більше , як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

       2.6.6. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються  такі обмеження часу:

1) доповідь – до 15 хвилин

2)співдоповідь – до 7 хвилин

3)запитання та відповіді по доповіді та співдоповіді – до 10 хвилин

4)обговорення доповіді – до 10 хвилин

5)виступи в обговоренні – до 5 хвилин

6)повторні виступи до -  1 хвилини

7) запитання – до 1 хвилини

8)відповіді на запитання – до 2 хвилин

9)довідка – до 2 хвилин

10)репліка за порядком ведення – до 1 хвилини.

              Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.

      2.6.7. Позачергова перерва в  роботі сесії на 15 хвилин оголошується на вимогу не менш,  як 11 депутатів.

      2.6.8. Пропозиція про припинення дебатів  ставиться на голосування не пізніше, як після трьох наступних виступів з моменту її надходження.

     2.6.9. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує  не менше 1/5 загальної кількості депутатів, або на виступі наполягає голова постійної депутатської комісії ,їм надається до 3 хвилин. Таких  виступів може бути не більше трьох.

     2.6.10. Після повторного припинення  обговорення воно можу бути поновлене на вимогу не менше половини депутатів, присутніх на засіданні  на термін не більше 10 хвилин.

      2.6.11. Перед голосуванням про припинення обговорення  головуючий інформує присутніх про кількість депутатів, що виступили.

      2.6.12.  Після  припинення дебатів перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право  на заключне слово до 3 та до 2 хвилин відповідно.

      2.6.13. Перед обговоренням  кожного питання головуючий може поставити на голосування зміну часу на доповіді і виступи та встановлення  часу на розгляд цього питання.

       2.6.14.Перед закінченням сесії  відводиться  : час до 15 хвилин для оголошення депутатських заяв та запитів.

       2.6.15. В кінці кожного  засідання сесії головуючий інформує про орієнтовний  порядок розгляду  питань на наступному пленарному засіданні і повторює цю інформацію на початку наступного пленарного засідання. Зміна в черговості розгляду питань, внесених до порядку денного сесії, може бути зроблена, якщо за неї висловиться більше половини депутатів, присутніх на засіданні.

2.7. Розгляд в першому і другому читанні.

          2.7.1. Розгляд проекту рішень в першому читанні відбувається  згідно з порядком, викладеним вище. При цьому доповідач і співвідповідач визначаються  селищним головою або постійною комісією.

           2.7.2. Результатом прийняття рішення сесії у першому читанні може бути відхилення проекту , прийняття його за основу або прийняття в цілому. В разі  відхилення проекту  він передається на доопрацювання в постійні комісії.

            2.7.3. У випадку прийняття проекту за основу , зауваження  і доповнення, що надійшли під час обговорення, а також  подані у письмовій формі  після обговорення,  розглядаються й  узагальнюються  в постійних комісіях і з відповідними висновками вносяться на розгляд у другому читанні.

   2.7.4. Під час розгляду у другому читанні доповідач інформує про всі зауваження
та доповнення які враховані, так і відхилені під час попереднього розгляду, і висловлює відповідну мотивацію. Кожна з поправок на вимогу депутатів ставиться на голосування сесії. У випадку, якщо проект складається з окремих частин (статей) і до однієї із них під час другого  читання  затверджується   поправка,   ця   частина   (стаття)   ставиться   на голосування сесії в її остаточному варіанті. Після голосування по поправках проект ставиться на голосування в цілому. В разі його відхилення він може бути повернений на нове  доопрацювання або знятий з розгляду.

2.7.5. Поправка, що надійшла після розгляду проекту у відповідній комісії  може бути поставлена на голосування під час другого читання якщо  її підтримало не менш, як 11 депутатів.

2.7.6. Пропозиції ставляться на голосування, якщо їхні автори наполягають на
цьому  і коли такі пропозиції не суперечать чинному законодавству.

2.8. Порядок голосування.

                2.8.1.    На сесії з усіх  питань проводиться  відкрите голосування, якщо перед
голосуванням депутатами не визначено іншої процедури голосування. Голосування може бути простим,  поіменним, таємним.

                2.8.2. Для    здійснення    голосування  (відкритого,  таємного, поіменного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

                2.8.3. На вимогу не менше 11 депутатів ради проводиться поіменне голосування. Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії. При проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата - депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір "за", "проти" або "утримався", про що головуючим робиться  відповідна  відмітка в списку поіменного голосування.

Результати поіменного голосування за рішенням сесії можуть публікуватися в засобах  масової  інформації.

                2.8.4.При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких
визначається  сесією. Форма  бюлетеня, час, місце  і  порядок  голосування  визначається лічильною комісією і оголошується на сесії. Кожен депутат може, одержати лише один
бюлетень.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією. При виявленні помилок в порядку проведення голосування проводиться повторне голосування.                                             

2.9. Прийняття рішень.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі
рішень.
Рішення з процедурних питань приймається простою більшістю депутатів,
присутніх у залі.
Рішення з питань, що немає процедурного характеру, вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.
Рішення ради можуть прийматися відкритим (в тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Таємне голосування проводиться:

у випадках, передбачених пунктами 4,16 , 3і статті 26, статтями 42, 50 та пунктом 3  статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
на вимогу не менше 11 депутатів;
в інших  випадках,  передбачених  законодавством.  Порядок  голосування встановлюється сесією.  

2.9.5.Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів, відхиляються, чи
повертаються на доопрацювання в постійні комісії.

2.9.6.Рішення ради  підписуються  селищним головою, у разі його  відсутності  - секретарем  ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на
її засіданні відповідно до пункту 2.4.3. цього регламенту.

Депутат не має права подавати свій голос заздалегідь або пізніше і бере участь у голосуванні лише особисто.
Рішення ради нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

2.9-1.  Дисциплiна та етика на пленарних засiданнях

 

 На засiданнях селищної ради оратор не повинен вживати образливi висловлювання та непристойнi слова, закликати до незаконних дiй. Головуючий на засiданнi має право попередити оратора про неприпустимiсть таких висловлювань i закликiв або припинити його виступ, а у разi повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засiданнi за рiшенням ради.

 Якщо головуючий звертається до оратора, останнiй повинен зупинити свiй виступ, у противному разi головуючий може припинити його виступ.

 Якщо оратор перевищує час, вiдведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий пiсля двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу оратора, яка виголошена пiсля позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.

 Пiд час засiдання сесії селищної ради депутати не повиннi заважати ораторам i слухачам дiями, якi перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термiн, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов'язано iз застосуванням до оратора заходiв впливу, передбачених цим Регламентом.

 Якщо депутат своєю поведiнкою заважає проведенню засiдання сесії селищної ради, головуючий попереджає його персонально i закликає до порядку.

            Пiсля повторного попередження протягом засiдання головуючий за згодою бiльшостi присутнiх депутатiв, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити слова депутата до кiнця засiдання.

 

Розділ 3. Селищний голова.  Секретар ради. Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому.   

3.1.  Повноваження  селищного  голови починаються з моменту оголошення відповідною селищною виборчою ко­місією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3.2.   Повноваження селищного голови можуть бути припи­нені достроково у випадках, передбачених   Законом України , „ Про місцеве самоврядування в Україні  ”

3.3.   Селищний   голова:

3.3.1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів вико­навчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів Украї­ни, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

3.3.2 Організує в межах, визначених  Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

 Підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
  Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

3.3.5. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих  органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-еко­номічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самовряду­вання, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших пи­тань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
Призначає на посади та звільняє з посад працівників виконавчого апарату  ради, підприємств, установ та організацій, що на лежать до комунальної власності  територіальної громади , крім  керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
Скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, її виконавчого комітету;
Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі ва­лютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відно­синах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалеж­но від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місце­вого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого ком­ітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключ­ної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
Веде особистий прийом громадян;
Забезпечує на території селища  додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені  законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

3.4.     Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих   

          йому законом повноважень.

3.5.      При здійсненні наданих повноважень селищний  голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною грома­дою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення вико­навчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

3. 6.     Селищний  голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з гро­мадянами. На вимогу не менше половини  депутатів відповідної ради селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними  термін.

3.7 Секретар селищної  ради:

 3.7.1 Секретар  селищної ради обирається за пропозицією  селищного голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

3.7.2  Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в поза урочний час), займатися підприє­мницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3.7.3.Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на роз­гляд ради;

3.7.4. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ча­стиною шостою статті 46 цього Закону;

3.7.5. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

3.7.6 Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

3.7.7. За дорученням селищного  голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконан­ня їх рекомендацій;

3.7.8. Сприяє  депутатам   ради у здійсненні їх повноважень;

3.7.9. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

3.7.10. Забезпечує зберігання у приміщеннях селищної ради офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

3.7.11. Вирішує за дорученням  селищного голови або відпо­відної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

3.7.12. Секретар ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження    секретаря виконавчого комітету ради.

3.7.13. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням сесії ради .

3.8   Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради.

3.8.1 Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради  приймається на роботу  за пропозицією селишного голови шляхом  затвердження відповідною радою. Звільняється з посади відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а також з підстав, передбачених  Кодексом законів про працю України, Законами України „Про боротьбу з корупцією”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

3.8.2 Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради   підпорядковуєтся безпосередньо селищному голові, а у випадках, передбачених  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”- секретарю ради.

3.8.3 Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому працює у радi на постiйнiй основi.  

Розділ 4. Органи ради

4.1.  Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" для виконання покладених на неї функцій  селищна  рада створює свої органи.

4.2. Органами селищної ради є:

Виконком селищної  ради;
постійні комісії;
тимчасові контрольні комісії;
виконавчий апарат ради.

Положення про органи ради, визначення структури, загальної чисельності та
витрат на їх утримання затверджуються  рішеннями ради.

Розділ 5. Виконавчий комітет селищної ради

 5.1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється  ра­дою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного   голови  її виконавчий ко­мітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконав­чого комітету.

5.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою.

Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією  селищного   голови.

5.3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря  виконавчого ко­мітету, а також працівників виконавчого апарату ради, керівників установ, організацій та підприємств, інших осіб .

5.4. До складу виконавчого комітету селищної  ради вхо­дить також за посадою секретар селищної ради.

5.5. Очолює виконавчий комітет селищної  ради  селищний  голова. У виконавчому комітеті ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради здійснює    секретар   селищної  ради.

5.6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого ко­мітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з  виконан­ням обов'язків члена виконавчого комітету на громадських засадах.

5.7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяль­ності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом.

5.8. У разі пропуску членом виконкому протягом року більше половини засідань
виконкому, відповідна рада може внести зміни до складу виконкому у встановленому законом порядку.

5.9. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5.10. До складу виконавчого комітету селищної  ради не можуть входити депутати даної ради, крім секретаря ради.

5.2. Повноваження виконавчого комітету селищної ради

5.2.1. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.

5.2.2. Виконавчий комітет ради:

 1) Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економі­чного і культурного розвитку селища, цільових програм з інших питань, місцевого бюд­жету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сесії селищної  ради;

2) Координує діяльність виконавчого апарату ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) Має право змінювати або скасовувати акти  виконавчого апарату  ради, а також їх посадових осіб.

4) Селищна рада може прийняти рішення про розмежуван­ня повноважень між її виконавчим комітетом,  виконавчим апаратом  ради та селищним головою в межах повноважень, наданих  Законом виконавчим органам  селищної  ради.

5.3. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради

Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно селищним  головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступник селищного голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

                               Розділ 6. Виконавчий апарат ради

6.1. Виконавчий  апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне,
аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів,  депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

6.4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює  селищний голова, а керівництво і контроль за його роботою здійснює секретар ради.                        

Розділ 7. Постійні комісії ради

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для
вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і
членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

7.3. До складу постійних комісій не можуть  бути обрані  селищний голова та секретар ради.

7.4.       Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарськог